حدود دو ماه قبل   دو پیشمرگ پارتی آزادی کردستان (گروە حسین یزدانپنا) به نامهای ساکو و هاوکار به صورت نامعلومی از طرف آن حزب دستگیر و آنها را  زندانی کردە بودند ..

خانواده ساکو حسینی بعد از خبردار شدن از زندانی شدن فرزندشان از طرف پاک با مسئولین پارت آزادی از جملە حسین یزدانپنا تماس گرفتە و جویای حال فرزند خیش شدند و از شخص حسین یزدانپنا خواستند کە فرزندنشان را بە آنها تحویل بدهد،مسئولین پاک از جملە حسین یزدانپنا بە پدر و مادر ساکو حسینی قول دادند کە فرزندشان را تا یک ماە دیگر آزاد کردە و بە آغوش آنها میفرستند.اما متاسفانه ,بعد از یک ماه پارت آزادی  اعلام کرد کە ساکو حسینی و هاوکار در درگیری با داعش به شهادت رسیدەاند. .

پدر و مادر ساکو از مسئولین پاک پرسیدەاند کە پسر زندانی آنها از کجا و بە چە وسیلەای بە منطقەی جنگی با داعش نقل مکان شدە و جان باختە است ولی هیچ کسی هازر بە جواب این پدر و مادر کورد سقزی نبودە و نیست.

حال خواهر سیزدە سالەی ساکو شهید هم در چنگ مسئولین پاک و شخص حسین یزدانپنا اسیر است، پدر و مادر ماهان چند بار بە پایگاهای پاک مراجعە کردەاند و از آنها خواستەاند کە دختر سیزدە سالەی آنها را بە آغوش انها باز گردانند ولی افراد پاک و حسین یزدانپنا آنها را از محوطەی پایگاهای خود بیرون راندە و آنها را تهدید کردەاند و گفتتەاند در صورت بازگشت آنها را مجازات میکنند.

الان پدر و مادر ساکو شهید  و ماهان گروگان در دست افراد پارت آزادی بە رهبری حسین یزدانپنا، که متولد سقز روژهلات کردستان هستند در پیام ویدویی بر مزار فرزند شهیدشان  ازآقای مسعود بارزانی و حکومت اقلیم کوردستان درخواست میکنند که قبل از این   دخترشان به سرنوشت پسرشان ساکو  توسط پارت ازادی دچار شود  آنها را یاری دهند و فرزندشان ماهان سیزدە سالە را بە آغوش آنها برگردانند .

پدر و مادر ساکو شهید و ماهان حسینی .

Likes(1)Dislikes(0)