در هر گوشه ی دنیا که سخن از حمایت از پناهجویان به میان می آید ناخدآگاه افکار و اذهان عمومی به سمت سازمان (یوئن) که همان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است میرود که در اکتبر سال 1945برای حمایت از پناهجویان تاسیس وتا کنون که 193 کشور عضو آن هستند فعالیت میکند.
حال این سوال پیش می آید که آیا این سازمان تبصرە خاصی برای یک کشور خاص در جهت نقض قوانین و اساسنامه این سازمان در نظر گرفته است یا نە؟  دولت فاشیست ترکیەچگونه به راحتی دست به بمباران اردوگاهی میزند که بالغ بر  دوازده هزار نفر آواره و پناهجوی کورد در آن ساکن هستند؟
آیا این نقض حقوق بشر و قوانین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیست؟
آری صحبت از حکومت ترکیه و اردوگاه آوارگان مخمور است که در روزهای گذشته به بهانه ی محل اختفای  پ.ک.ک ،مورد تجاوز و بمباران جنگنده های ترکیه قرار گرفت.کاملا واضح است که این اقدام ترکیه تنها در جهت نسل کشئ کوردها صورت گرفتە و اردوگاهی که زیز نظر سازمان یوئن میباشد را اینچنین بمباران میکند.
من بەعنوان عضو رهبری اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد سازمانهای که در راستای حمایت از مردم مظلوم کوردستان و احقاق حق کنونی خود از دولتهای قالب و جوامع بین الملل فعالیت میکند قاطعانه این حملات را محکوم و از جامعه ی بین الملل و خصوصا کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل میخواهم که به این مساله ورود کرده ومانع وقایع و فجایای اینچنینی از جانب دولت فاشیست ترکیە در آینده شوند.

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد یارسان

Likes(2)Dislikes(0)