امروز باری دیگر شاهد همدلی وحمایت ایرانیان خارج از مرزهای جغرافیایی ایران از مردم معترض به نظام دیکتاتوری ایران در کشور انگلیس بودیم.0-02-04-8c6e53a1e7861c9d90645eca7d758a077e0edf85412bf1df1046305167444acc_fullطی درخواست وهماهنگی سازمان مجاهدین ازکمیته سازمان یاریکورد مستقر در لندن در خصوص همکاری و ابراز پشتیبانی از قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری، که در روزهای گذشته به سرکوب و کشتار و زندانی شدن عده ای از انسانهای آزادی خواه توسط عوامل و نیروهای سرکوب گر رژیم انجامید، کمیته انگلیس سازمان یاریکورد همراه با اعضا و هواداران سازمان مجاهدین و همچنین ایرانیان مقیم لندن در حمایت از مردم و پشتیبانی از زندانیان سیاسی و تغییر رژیم آخوندی در ایران در تظاهراتی دوساعته در شهر لندن انگلیس و مقابل پارلمان این کشور، خواستار حمایت همه جانبه از مردم ایران و خواسته آنان  یعنی سرنگونی نظام دیکتاتوری و همچنین آزادی مردم عادی که در طی تظاهرات روزهای گذشته توسط عوامل رژیم بازداشت و زندانی گشتند و همچنین خواستار آزادی دیگر زندانیان سیاسی شدند.
Likes(2)Dislikes(0)