جلسەی کمیتە سازمان یاریکورد در کشور سویس

0
29
سازمان یاریکورد سالانە چندین جلسە و نشستهای تشکیلاتی خود بە منظور پیشبرد کارهایی سیاسی و فرهنگی این سازمان در گوشە و کنار دنیا بر قرار میکند . این بار با میزبانی کمیتە سویس در شهر دولیکن….. جلسەی خود را آغاز  به کار کرد .
در اين جلسه موضوعات ظهور داعش و شکست حتمی این گرو ضد انسانی بنیادگرا ، مسلەی آیندە منطقە و بالاخرە سر نوشت آیندە کورد مورد بحث و تحلیل قرار گرفت .

برای دریافت تازەترین خبرها بە تلگرام یاری کورد بپیوندید  telegram.me/YARIKURD

کاک علی فاضلی عضو رهبری سازمان یاری کورد کە در این نشست حضور به عمل آورده بود بە ظهور و صعود دولت اسلامی عراق و شام (داعش) تاکید کردن کە داعش بحرانهای مزمن خاورمیانە و تمام تبادلهای منطقە را گستردەتر و عمیقتر کرده و میتوان گفت کە راە حلها را هم پیچیدەتر کردە است . کاک علی فاضلی بە نسل کشی ایزدی ها اشارە نمود کە چگونە داعش و حامیان سیاسی و معنوی آنها بە مشکلات قومی و مذهبی در این منطقەی بحران زا دامن میزنند و تمام مشکلات را بە هم وصل کردەاند .
کاک علی بە مسلەی ضرورت یک دولت کوردی کە غیر قابل انکار است اشارە نمود و ضروتش را از نان شب هم بیشتر دانست  و تاکید کرد کە تنها یک دولت دموکراسی و عدالت خواه کوردی میتواند در آیندە جلوی تکرار قتل عام کوردها را بگیرد ، تاکید ورزیدن و باور راسق داشتن بە یک دولت کوردی بخشی از باورهایی ناگسستنی سازمان یاری کورد است کە بر ضرورت آن همیشه  تاکید داشته است. .
در نهایت این جلسە کە ساعتها ادامە داشت ، بر ضرورت فعال بودن مردمان یارسانی و سازماندهی آنان در زیر یک پلاتفورم یارسانی و کوردی تاکید شد و  جلسه کومیتەی سویس بە مسولیت کاک افشین یاوری عضو کمیتەی مرکزی سازمان یاری کورد و مسئول کمیتەی سویس  خاتمە یافت.

aks-swiss-002

swiss-008

پاسخی بگذارید