ترس جمهوری اسلامی ایران و تفرقه انداختن در مناطق کورد نشین

0
59

حدود پانصد سال از به قدرت رسیدن اولین حکومت ایدویولوژی شیعی با عنوان پادشاهی صفوی در ایران میگذرد که تاریخ از آن به عنوان یکی از تراژیکترین و خونبارترین رویدادهای ایران یاد میکند. چنانچه می دانید حکومت شیعه صفوی با ضرب وزور شمشیر و با قتل عام و تجاوز مردم عموما سنی مذهب ایران را به اکثریت شیعه تبدیل کرد. ازآن روز تا کنون دیگر اقلیتهای مذهبی همیشه تحت اذیت و آزار حکومتهای شیعی قرار دارند.

   با انقراض سلسه حکومتهای پادشاهی در ایران و به روی کار آمدن جمهوری اسلامی با شعار حمایت از مستضعفین و تقابل با ظلم و فسادحکومت طاغوتی شاهنشاهی پهلوی شاهد ظهور دوباره این ایدولوژی مرتجع بودیم. حکومتی که با انقلاب اسلامی شیعی ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران را دگرگون کرد.

 با توجه به اینکه حکومت در نظر داشت ایدولوژی شیعه را برای همه احاد ملت القا کند و برای همیشه طومار دیگر عقاید مذهبی را در هم پیچد بنابراین شروع آسیمیلاسیون فرهنگی در مناطق اقلیت قومی و مذهبی نمود که نمونه بارز آن را در مناطق کوردنشین شاهد هستیم. از جمله طرفندهایی که رژیم به کار بسته ایجاد تفرقه بین احاد مختلف نژادی و مذهبی کوردی است. این دسیسه به صورت تقسیم بندی مذهبی و نژادی بین اقشار و قومیتهای ملت کورد است که تحت عنوان کورد و لر و لک و کلهرو سورانی و کرمانج و یا عناوین مذهبی چون کورد شیعی و سنی و یارسانی که جا دارد بزرگان و متفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی با گوشزد کردن مساله به این توطئه ی ننگین را خنثی کنند.
 با نگاهی گذرا به رویدادهای این چهل سال آنچه از نخستین روزها عیان است اعدامهای عوامل رژیم گذشته تا سرکوب و قتل اپوزیسونهای رژیم مانند مجاهدین خلق چپگرایان و مارکسیستها و احزاب آزادیخواه کورد و در ادامه قتلهای زنجیره ای و در نهایت امر آنچه حاصل شده فسادهای گسترده  و سیستماتیک اقتصادی و اختلاسهای چندین میلیاردی و بی عدالتیهای اجتماعی و نا امیدی جامعه از حکومت گردیده است و کار به جایی رسیده که به اذعان دولت هم اکنون شصت میلیون نفر از جمعیت هشتاد میلیونی ایران زیر خط فقر هستند که واکنش عمومی به صورت اعتراضهای خیابانی در پی داشته و خواهد داشت. اما این حکومت ظالم بجای جستجوی راه حل فقط در فکر سرکوب و خونریزی مردم بیدفاع و گرسنه است و آنچه را که نمیخواهد بفهمند ندای حق خواهی مردمی و خواسته های آنها است.
وضعیت وخیم رژیم ایران از نظر داخلی و خارجی روز به روز بحرانی‌تر می‌شود بطوری که مقام‌های تهران از معالجه ضعف‌ فراگیر ژئوپلیتیک خود از لبنان گرفته تا عراق ناتوان مانده‌اند.جمهوری اسلامی اکنون به مرد بیمار خاورمیانه تبدیل شده که در حال جان کندن است؛ این بیماری چنان در پیکره رژیم در داخل و خارج سرایت کرده که دیگر غیرقابل بهبودی و شفاناپذیر شده است.
اعتراضات ایرانیان که در همه مناطق از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق این کشور بطور یکصدا اتفاق افتاد، ضربات محکمی بر پیکر فرسوده رژیم وارد کرد. آثار این ضربات بر چهره رژیم باقی خواهد ماند اگر چه مقامات رژیم تلاش می‌کنند که حقایق و واقعیت‌ها و تاثیرات آن را پنهان کنند. مقامات ایران خوب می‌دانند که رژیم با پیکر بیمار و پرتاول و عفونی خود دیگر چنان ضعیف شده که تاب تحمل ضربات بیشتری ندارد.
برخورد خشن و رویارویی کشنده اخیر رژیم با معترضان ایرانی فاصله و اختلاف میان رژیم و مردم را عمیق‌تر کرده و انزجار، تنفر و تقابل میان ملت و طبقه حاکم را به نقطه غیرقابل برگشت رسانده است.
باید توجە شود کە مسئلەی نژاد و دین و مذهب دو مقولەی جدا از هم هستند و هیچ ربطی بە هم ندارن.ملت کورد و سرزمین کوردستان در طول تاریخ خود هیچ وقت بەخاطر دین و مذهب و اعتقادات با هیچ ملت و نژاد و کشوری جنگ و آشوب نداشتە و بلکە بە تمام اعتقادات و باورها احترام گذاشتە و میگذارد.
این کە عدەایی عامدانە یا جاهلانە قصد دارند کوردها را مسلمان یا سنی معرفی کنند و هر کوردی کە مسلمان و سنی نباشد را کورد حساب نمیاورند،تبعیت کورکورانە و احمقانە از سیاست های کثیف بعضی از حکومتهای منطقەس کە قصد دارند در مناطق کوردنشین بە بهانەی دین و مذهب و اهمیت دادن بە آن بە جان هم بیندازند و نابودی کوردها را بە چشم خود ببینند که با تفرقه انداختن بین کوردها به اهداف و از هم پاشیدن این اتحاد برسند.
در آخر باید بدانیم که بزرگان و نیکان کورد همیشه دین و مذهب را جدا از سیاست میدانستند و خواستار اتحاد و همبستگی در بین مردم کورد بودند.
ما اعضا و هواداران سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان اجازە بە هیچ گروە و حزبی نمیدهیم کە بە خاطر منافع شخصی و تشکلیلاتی خود با تکیە بە دشمنان خاک و میهن ما در میان ملت قهرمان کورد دو دستەگی ایجاد کنند و در آب گلالود بە نفع خود ماهیی بگیرند.
ما کوردهای یارسان بر این باوریم کە احزاب شرق کوردستان  کە امروزە در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران ایستادە و خواستار حقوق بر حق ملت کورد هستتند همگی  انقلابیون مبارزی بودە و خواهند ماند کە سالها است برای بدست آوردن حقوق ملت کورد مبارزە کردە و میکنند و ما این احزاب را پیشتازان ملت کورد دانستە و میدانیم و بە هیچ کسی اجازە ندادە و نمیدهیم کە ما را در مقابل احزاب انقلابی کوردستان بویژە حزب دمکرات کوردستان ایران قرار بدهند.
جامعە کورد یارسان آگاهتر از آنند کە دشمنان ملت کورد بە بهانەی دین و مذهب با هدف نفاق آنها را در مقابل دیگر جوامع خلق کورد قرار بدهند و بازیچە دست کسانی بشوند کە سالهای طولانی است خاک و میهن ما را اشغال کردە و پدران و مادران ما را از اپتدایترین حقوق سیاسی و انسانی محروم  کردە و کوردستان را بە کشتارگاە تبدیل نمودەاند.   

بە امید اتحاد و همبستگی میان ملت کورد و آزادی و استقلال کوردستان

افشین یاوری عضو رهبری سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان

١٤.١٢.٢٠١٩

 

 

پاسخی بگذارید