بر اساس گزارش رسیدە بە سایت یاری کورد،رژیم اسلامی ایران در راستای فشارها بر مردم یارسان در شرق کوردستان، نیروهای امنیتی در شهر کنگاور از توابع کرماشان، اقدام بە تخریب مقبرەهای مقدس یارسانیان این شهرستان نمودند و بە مردم اجازە بازسازی آرامگاە و سنگ‌قبرهای مذکور را نمی‌دهند.
تمامی دیوار آرامگاە «سیـــــد فــــــــرزی» واقع در روستای قزوینە ی شهر کنگاور ، چند ماە پیش بە فرمان نیروهای امنیتی توسط مسئولین بخش اجرایی شهرداری این شهر بە بهانەی بازسازی، کاملا” تخریب گردیده و تاکنون نیز اجازەی بازسازی به یارسانیان جهت مرمت و باسازی داده نشده است.
سید فرضی یکی از مشاهیر وباطن داران یارسان به شمار می‌آید که در سالهای ۱۱۰۰ تا ۱۱۷۰ هجری قمری و معاصر با حکومت نادرشاه می‌زیسته و ساکن دهستان قزوینه از توابع شهرستان کنگاور واقع در استان کرماشان بوده‌است.
از نظر یارسانیان ایشان دارای مقام ذات مهمان بوده وبا هفتن از یاران معصومش به نامهای شیخ امیر زوله ای، سلیم، سیدعابدین، قربانعلی، نادرویس، سیدجوزی، خاتون زرینه، هریک به باطن داری و کشف و کرامات مشغول بوده‌اند.
از آنجا که طی عمر رژیم اسلامی ایران منبر نشینان وملاهای به اصطلاح مرجع، یارسانیان را یک فرقه ذاله نامیده اند، مردم یارسانی کماکان برای بارهای متوالی شاهد این بوده اند که رژیم و عوامل رژیم همچنان موضع خود را نسبت به آیین یاری به معرض تماشا در آورده و بطور متوالی در خصوص تخریب و تعرض، مقبره و مکانهای آنان و همچنین تغییر نام این امکان و کاربری احداثی این مکانها اقدام مینماید که تخریب مقبره سید فرزی نیز از این قائله مستثنا نمانده و بر خلاف شعارهای دولت همچنان مردم یارسانی نظاره گر مخالفت رژیم اسلامی ایران با آیین خود هستند.
جای تأمل است کە بمانند بیشتر مذاهب دیگر،حاکمیت رژیم اسلامی ایران در قانون اساسی خود هیچ حق و حقوقی را برای جامعه یارسان تائین ننموده و این آیین را به رسمیت نشناخته و پیروان این آیین هموارە با فشارهای حکومت اسلامی ایران از جانب عوامل رژیم و تندرو های اسلامی در سطح جامعه و محدودیت ها و محرومیت های حقوق بشری در ایران مواجه هستند.

aramgae said farzi

Likes(2)Dislikes(0)