تحریم غیر فعال شش جریان روژهلاتی با دادن یک اطلاعیه، شلیک یک تیر در تاریکی است

0
28
کوردانه: محمدرضا اسکندری:  . مصاحبه با گلزار نیکبخت سخنگوی یاری کورد: در حقیقت سیاستهای یک بام و چند هوای احزاب کوردی و پرکندەگی آنها کاملا اکثریت آنها را بە حاشیە راندە است و این وضعیت و کمبود اعتماد شکافی غیر قابل انکار است و من باور نمیکنم کە ملت کورد در روژهەلات بخواهند بر روی اسب مرده شرطبندی کنند .
 مطالبات و خواستەهای بر حق ملت کورد بیشتر از یک اعلامیەی یک صفحەی است کە اکثریت احزاب کوردی ان را تومار کردەاند . بی گمان مطالبات حقوقی و ارادەی جمعی ملت کورد با تمام اقشار گوناگون ، از یارسانی تا سنە و شیعە و مسیحی و غیرە برای تغییر قوانین و سکوی مطمئن و استوار برای گام بر داشتن بە سوی دمکراسی و حکومتی مردم سالار و جامعە بدون تبعیض در حال مبارزە و جان فشانی هستند

نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی و مدنی در رابطه  انتخابات  ریاست جمهوری  و شوراها در ایران چیست؟

 همە ما ملیتهای در بند در سر زمینی بە نام ایران بە این واقعییت واقف هستیم کە استبداد آخوندی و سایەی شوم آن غیر از ظلم ، نابرابری، نا عدالتی، تبعیض، رنج و درد، فساد، زندان، شکنجە و اعدام برای شهروندان خود نداشتە است. بی گمان انقلاب ملیتهای ایران در سال ٥۷ برای آزادی بیشتر و تحقق یافتن خواستەهای مردمان آن دیار بود با تمام ویژەگیهای خاص آن زمان. اما پس از انقلاب و در همان ابتدای انقلاب دیری نپاید کە سکان انقلاب بە دست کسانی یا جریاناتی افتاد کە کاملا مسیر بە سوی تاریکی هدایت گردید و مشتی دزد و اصولگرای مذهبی سوار بر موج خواستەی مردم شدند و قانون بربریت بە قول خودشان اسلام ناب محمدی را جایگزین خواستەهای بر حق مردم کردند و جادە منتهی بە آزادی و دمکراسی را مسدود و دریای از خون جوانان آزادیخواە جاری کردند.

رژیم کنونی حاکم بر ایران کاملا فاقد مشروعیت میباشد و یک رژیم استبدای و غیر مردمی بحسان میاید و از نظر تمام ملیتهای ایران نمایشهای انتخاباتی و یا دیگر خیمە شب بازیهای این رژیم غیر دموکراتیک و مردود نمیتواند در مسیر مردم سالاری باشد . آنچە امروزە ما شاهد آن هستیم ، هدف رژیم از بر پایی این خیمە شب بازیها، تنها تظاهر بە مردمی بودن و بازی کردن بە رأی مردم یا سوء استفادە سیاسی کردن از رای مردم میباشد . در چنین رژیمهای استبدادی و در راس آن جمهوری اسلامی ایران ، هیچگاە رأی مردم اهمیتی نداشتە و نخواهد داشت چون گرفتن رأی او از طرف اللە دانستە و رأی مردم هیچ ارزشی واقعی نخواهد داشت ، رژیم کنونی تنها از برد باری شهروندان خود سوء استفادە سیاسی و تبلیغاتی کردە و کوشیدە است رنگ و بوی دموکراتیک از خود نشان دهد کە متاسفانە توانستە است غریب بە بیش از سه ده  بە این بازی سیاسی ادامە دهد .

در این شکی نیست که انتخابات پیش رو یک انتخابات با معیارهای جهانی و دمکراتیک نیست، بایکوت کردن و تحریم آن چه آثار و تبعات مثبت و منفی در جامعه دارد؟

هر رأی نە بە صندقهای انتخاباتی رژیم ، کم کردن خشت و آجری از پایەهای نظام اسلامی ایران است . همەی ما میدانیم کە ماهیت این رژیم غیر قابل اصلاح و غیر قابل تغییر بنیادی میباشد و در ذات خود حاضر بە هیچ گونە دگرگونی بنیادی نیست و هیچ امیدی هم در کوتاە مدت نمیبینم کە بە دگرگونی این رژیم مبدل گردد . بدیهی بە نظر میرسد کە تحریم بدون عمل مبارزاتی بتواند جوابگو باشد . لازم است کە مبارزەای فعال و فراگیر داشتە باشیم کە بتوانیم از این برون رفت از بن بست چارەای پیدا کرد ، غیر از این صورت و با توجە بە پراکندگی موجود ، کە یکی از دلایل طولانی شدن عمر این رژیم گردیدە است بە باور من نمیتوان امید چندانی بە مفید و کارا بودن تحریمهای انتخاباتی داشت.

ساده ترین کار احزاب  و شخصیت های سیاسی تحریم انتخابات،  با دادن یک اعلامیه یک صفحه ای است، پشتوانه این اعلامیه یک صفحه ای برای اینکه در بین توده های مردم عملی شود چیست؟ چه پروژه ای احزاب در داخل باید داشته باشند که تحریم حداکثری شود؟

 تا پاشنە بر این روال بچرخد بی شک کاری درازی آن پیش نخواهد  رفت. برای گرفتن اعتماد مردمی . ما نیازمند ائتلاف و همبستگی در عمل در میان تمام نیروهای اپوزسیون و مردم در داخل کشور هستیم کە باید برای این هدف طرح و شکلها و تاکتیکهاهای متاثر باشیم کە بتوانیم هر چە سریعتر راە و مسیر بر اندازی را طی کنیم . تا زمانیکە ما نتوانیم در زیر یک سقف اتحاد آهنین و با یک پلاتفورم واحد سخن نگویم ، بە نظر من اینگونە تحریم و پوشش یک صفحەی همچون ذرەای معلق در آسمان توفانی سیاسی ایران پا در هوا باقی خواهد ماند و بدون تاثیر بە دور خود خواهد چرخید.

احزاب کردستانی  به غیر از یک دوره که بصورت فعال دعوت مشارکت نمودند و چند حزب در دو سه دوره گذشته سکوت نمودند همیشه تحریم انتخابات بوده است. می توانید بگویید ملت  کرد چه سودی از آن تحریم ها به دست آورد؟

آقای اسکندری بە باور من احزاب سیاسی کورد هم بە نبوت خود یک طلب بخشش محترمانە بە ملت کورد بدهکار هستند و خیلی در این مورد دیر کردەاند ، سایە سنگین وقایع تلخ انتخابات پیشین نشان داد کە این مردم هستند کە برای خود تصمیم میگیرند و لازم بە نسخە پیچی از دور نیستند . احزاب کوردستانی در یک بحرانی هویتی غرق شدەاند و در انتظار مسیح موعد هستند کە آنها را نجات دهد کە بە گمان من امروزە این ملت کورد هست کە سود و زیان خود را برسی کردە و در مسیر درست بە سوی خواستەهای خود در حرکت است . در حقیقت سیاستهای یک بام و چند هوای احزاب کوردی و پرکندەگی آنها کاملا اکثریت آنها را بە حاشیە راندە است و این وضعیت و کمبود اعتماد شکافی غیر قابل انکار است و من باور نمیکنم کە ملت کورد در روژهەلات بخواهند بر روی اسب مرده شرطبندی کنند . مطالبات و خواستەهای بر حق ملت کورد بیشتر از یک اعلامیەی یک صفحەی است کە اکثریت احزاب کوردی ان را تومار کردەاند . بی گمان مطالبات حقوقی و ارادەی جمعی ملت کورد با تمام اقشار گوناگون ، از یارسانی تا سنە و شیعە و مسیحی و غیرە برای تغییر قوانین و سکوی مطمئن و استوار برای گام بر داشتن بە سوی دمکراسی و حکومتی مردم سالار و جامعە بدون تبعیض در حال مبارزە و جان فشانی هستند

شما می توانید از لحاظ تاریخی یک مثل بزنید که با این شیوه که شش حزب  روژهلاتی انتخابات را تحریم کرده اند ملتی در کشوری به نتیجه مدنی رسیده باشد؟

متاسفانە جواب خیر است ، با توجە بە شرایط و پیشینەی احزاب کوردی در روژهەلات کوردستان نمیشود زیاد امیدوار بود حال امیدوارم کە در اشتباە باشم و این فورمول سادە احزاب کوردی را باید بە فال نیک گرفت.

چه زمانی ما می توانیم  بگوئیم تحریم انتخابات از سوی احزاب، تاثیری بر روند برگزاری انتخابات در کردستان داشته است؟

بی گمان هیچ وقت تاثیر گذار نخواهد بود و بسا این نوع فراخوانیهای نا کار آمد آب را بە آسیاب رژیم سرازیر خواهد کرد و بجز تجربە  آزموده گذشته که تجربە کردن کاری بە پیش نخواهد برد.

در مورد هریک از بخش های شمال، مرکز و جنوب روژهه لات کردستان، چه تفاوت ها، شباهت ها و ویژگی های برجسته ای در نگاه به انتخابات وجود دارد؟

بدون تردید ملت کورد چە در شمال و چە در جنوب باشد در دید جمهوری اسلامی ایران و دشمنان ملت کورد هیچ تفاوتی ندارد و همگی مورد تبعیض نژادی قرار گرفتە و خواهد گرفت . رژیم در جهت رفع مشکلات ملت کورد با تمام اقوام و آیین و مذاهب هیچ گامی بر نداشتە است و بسا با هر بهانەای برای سر کوب هیچ دریغی از خود نشان ندادە است.

تحریم انتخابات چه فرصت ها و تهدیدهایی با خود برای مردم روژهلات  دارد؟

 گمانی نیست راە ایجاد تغییر با مبارزە و تلاش بی وقفە امکان پذیر است . شرکت فعال مردم در عرصەهای سیاسی و سر نوشت ساز عدم بە اعتماد بە نفس هر ملتی است کە باید از خود نشان دهد امروز مثل بارەهای گذشتە باز هم فرصتی پیش آمدە است کە مردم بتوانند در سر نوشت خود دخیل باشند و بی شک مسولانە تصمیم گیری خواهند کرد.

در سال های گذشته و به ویژه در نیمه ی دوم عمر جمهوری اسلامی، مردم کردستان علیرغم اعلام رسمی تحریم انتخابات از سوی احزاب عمده ی روژهه لات، در انتخابات حضور و مشارکت معناداری داشته اند اگر این بار هم شرکت نمودند آیا می تواند نتیجه گرفت این احزاب پایگاهی در میان توده ها ندارند؟

 عملکرد رژیم جمهوری اسلامی نسبت بە شهروندان خود از کسی پنهان نیست و از دید مردمان آن دیار کاملا فاقد مشروعیت میباشد و با خواستەهای مردم هیچ سر سازگاری ندارد و کاملا فاقد جایگاه مردمی است . اما چرا تا بە امروز توانستە است دوام بیاورد هم از کسی پنهان نیست و آن هم نبود آلترناتیوی کارا و فعال و مردمی بودە . بە نظر بندە احزاب روژهەلات کوردستان این بار هم مثل گذشتە تیر را در تاریکی شلیک نموده اند.

ارزیابی شما به عنوان یک تحلیل گر از انتخابات پیش روی  ریاست جمهوری و شوراها ایران چگونه است؟ ایا مشارکت فعال در روژهه لات کردستان را پیش بینی می کنید یا بر این باورید که مشارکت مردم از رونق برخوردار نخواهد بود؟

نمیشود پیشبینی دقیق کرد، اما امیدوارم کە ملت کورد بتواند گامی بە خواستەهای خود نزدیکتر شود

با تشکر از زحمات شما آقای اسکندری عزیز و ممنون از سایت کوردانە کە این فرصت را در اختیار من گذاشتە است.

پاسخی بگذارید