تبلیغات گستردە هواداران سازمان یاری کورد در روژهلات کوردستان

0
29
با  فرارسیدن جشن خاوندکار که یکی از مهم ترین  روزهای تاریخی و دینی نزد یارسانیان میباشد ، عده ای از یارسانیان هوادار سازمان یاری کورد،درخصوص دریافت مطالبات وحقوق مردم کورد یارسان و دفاع و به رسمیت شناختن آئین یاری از جانب حکومت ایران، در حرکتهای جسورانەای، اقدام به نشر و پخش شبنامه و اعلامیه در مناطق یارسانی نشین نمودند تا با همکاری سازمان یاری کورد و دیگر فعالین درعرصه دست یابی به حقوق از دست رفته یارسانیان اعتراض خود را به نمایش گذارده و نمادی باشند برای عامه جامع یارسان تا درمقابل ظلم و زور و پایمال شدن حق و حقوقشان سکوت ننمایند و به هر شیوه ممکن مطالبات و اعتراضات خود را مطرح نمایند.
طبق خبرهای رسیدە بە سایت سازمان یاری کورد از کرمانشاە نیروهای جمهوری اسلامی بعد از جمع کردن شعارهای کە از جانب هواداران و دوستان سازمان یاری کورد پخش شدە بود چند روزی است  دنبال کسانی میگردند کە در این مدت دست بە تبلیغاتی گستردە در شهر و روستاهای استان کرمانشاە برای سازمان ما زدە بودند..
ضمن تشکر و خسته نباشی به این عزیزان، برای یکایکشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و به این طریق دست یکایک این عزیزان را که ما را یاری نمودند به گرمی میفشاریم و آرزوی پیروزی و سربلندی برایشان داریم در راە بدست آوردن حق و حقوق مردم کورد یارسان.

سازمان یاری کورد(یارسان)

٨.١١.٢٠١٧

photo_2017-11-08_18-32-47 photo_2017-11-08_18-32-56 photo_2017-11-08_18-33-02 photo_2017-11-08_18-33-56photo_2017-11-08_18-33-12photo_2017-11-08_18-32-19 photo_2017-11-08_18-32-30 photo_2017-11-08_18-32-39 photo_2017-11-08_18-32-47 photo_2017-11-08_18-32-56 photo_2017-11-08_18-33-02 photo_2017-11-08_18-33-17 photo_2017-11-08_18-33-25 photo_2017-11-08_18-33-33 photo_2017-11-08_18-33-56

پاسخی بگذارید