عده ای از  هواداراران و اعضای سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان ،درخصوص دریافت مطالبات وحقوق مردم کورد یارسان و دفاع و به رسمیت شناختن  آئین یاری از جانب سردمداران ایرانی، در حرکتهای جسورانەای، اقدام به نشر و پخش شبنامه و اعلامیه در مناطق شرق کوردستان نمودند تا با همکاری سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان و دیگر فعالین درعرصه دست یابی به حقوق از دست رفته مردم کورد و یارسانیان اعتراض خود را به نمایش گذارده و نمادی باشند برای عامه جامع کورد و یارسان تا درمقابل ظلم و زور و پایمال شدن حق و حقوقشان سکوت ننمایند و به هر شیوه ممکن مطالبات و اعتراضات خود را مطرح نمایند.
طبق خبرهای رسیدە بە سایت سازمان یاری کورد از کرمانشاە نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بعد از جمع کردن شعارهای کە از جانب هواداران و دوستان سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان پخش شدە بود چند روزی است  دنبال کسانی میگردند کە در این مدت دست بە تبلیغاتی گستردە در شهر و روستاهای استان کرمانشاە برای سازمان ما زدە بودند..
ضمن تشکر و خسته نباشی به این عزیزان، برای یکایکشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و به این طریق دست یکایک این عزیزان را که ما را یاری نمودند به گرمی میفشاریم و آرزوی پیروزی و سربلندی برایشان داریم در راە بدست آوردن حق و حقوق مردم کورد یارسان

پیش بە سوی پیروزی و اتحاد و همبستگی ملی

سازمان یاری کورد ،اتحاد انقلابیون کوردستان

Bildet kan inneholde: utendørsIngen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Likes(4)Dislikes(0)