تبریک و کنگرەی ٢ سازمان یاری کورد

0
23

من افشین یاوری جور کومیتەی مرکزی سازمان یاری کورد (یارسان) لە سمیم قلب پیروزی کنگرەی یاری کورد و تمام ملت کورد بخوسوس  کوردەیل یارسان تبریک ویشم و آرزو پیروزی بیشتر ارا دوستانم لە سفوف سازمان یاری کورد کم.

من امید دیرم کە بتوانم لە تەریق سازمان یاری کوردوە بومە خدمتکاریگ ارای مردم و خاک کوردستان  و استانەیل ایلام و کرماشان.

دوبارە کنگرەی سازمان یاری کورد و خوەم و گشت یارانم لە سەف یاری کورد تبریک ویشم و دەست خوشی وەلیان کەم.

زندە باد کورد و کوردستان افشین یاوری عضو کمیتەی مرکزی سازمان یاری کورد ٤.٨.٢٠١٦

پاسخی بگذارید