ملت آزادیخواه و فعالان حقوقی، سیاسی و مدنی:
باتوجه به صدور حکم اعدام آقای رامین حسین پناهی در تاریخ 5بهمن سال1396 توسط دادگاه انقلاب، سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کوردستان در بیانیه ای مشترک این حکم را از وجه قانونی وهمچنین بر اساس قوانین حقوق بشری مردود دانسته و بدین طریق خواهان بازبینی پرونده نامبرده در دادگاهی علنی، با حضور وکیل وی در خصوص بررسی اتهامات واهی وارده به ایشان و همچنین بازبینی قوانین کیفری در خصوص صدور حکم صادر شده در دادگاه انقلاب برای ایشان میباشد.
لذا بدین طریق سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کوردستان صدور حکم صادر شده برای ایشان را مردود و نحوه دادرسی و رسیدگی به پرونده ایشان را کاملا” غیر قانونی دانسته و بدین طریق از یکایک فعالان حقوقی و مدنی و سیاسی خواستار است که با شکستن سکوت خود دراین خصوص مانع از اجرای این حکم غیر انسانی و به دار آویخته شدن وی ودیگر جوانان بی گناه گردند.
سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کوردستان 2018/1/27
Likes(3)Dislikes(0)