بیانیەی یاری کورد در مورد ربودن کردهای ایلامی و کرمانشاهی توسط باند یزدانپنا

0
23
آنچە کە حسین یزدانپناە در این چند سال اخیر از خود تصاویری نشان دادە است غیر از شرم و رسوایی هیچی دیگر بە ارمغان برای شخص او و باند مافیایی ایشان نتوانستە است هنری دیگر دست و پا کند . اما ما قضاوت این قهرمان پشت پردەی خیانت و جنایت را بە خواندگان خود میسپاریم .
ربودن و کشتن دیگر اندیشان گویا از پدر معنوی خود بە ارث بە باند حسین مافیایی رسیدە است کە کاملان بە او هم چنین گستاخی دادە است , اذیت و آزار خانەوادەی شیخ عالیقدر نقشبندی و کوشتن و زندانی کردن آمانج کولیایها و شورش نامها و رحیم مستافایهای دیگر بی نام و نشان همە و همە در کار نامەی نا مبارک این باند تبهکار ثبت شدە و بی گومان باید روزی جوابگو باشند .
سال اندی پیش در چنین روزهایی کە داعش با کمک بازیگران نا مسول بعضی از احزاب کوردستانی و منطقەی خود را بە مرز خاک مقدس کوردستان نزدیک کند و توانست آن فاجعەی انسانی را بە بار آورد ، جوانان همیشە خون گرم و دل پاک منطقەی کرمانشاە و ایلام و لرستان و لکستان برای جلوگیری از تهاجم آدم خواران قشر بربری و برای حفظ کرامت و خاک مقدس کوردستان وارد میدان شدند و جان فشانی نمودند .
متسفانە دیری نپاید آن جوانان یارسانی و ملکشاهی در دام بعضی از این تبهکاران مافیایی بە دام افتادند کە حسین یزدانپناە  بە نام پارت آزادی برای کسب نام و عرض اندام کردن در مقابل جریانهای مترقی دیگر آنها را فریب دادە و در لوای دفاع از کوردستان آنها را بسخرە گرفت و زمانی کە شیر مردان ایلامی و کرمانشاهی خواستند صف خود را جدا کنند و بە صفوف مبارزین قندیلی بپیوندن آنموقە مثل همیشە چهرەی واقعی خیانت پیشەی باند آدم کوش حیسن یزدانپناە پیدا میشود و در یک سناریوی نا جوانمردانە آنها را در سنگری در نزدیک کرکوک بە قتل میرسانند .
سازمان یاریکورد در آن زمان برای افشای این خیانت و جنایت اولین سازمانی بود کە افشاگری بە عمل آورد و شخصیت واقعی این گرو را برای تمام مردم کوردستان و بخصوص ایلام و کرمانشاە افشا کرد .  حال هم هنوز پس لرزهای آن خیانت و جنایت بە پایان نرسیدە است و دوبارە فرزندان ایلام و کرمانشاە مورد حملەی این گرو فاسد و مزد گیر پارتی قرار گرفتەاند و در شهرهای اربیل و کویە سە نفر از انها را  ربودەاند و کسی از سر نوشتشان با خبر نیست . سازمان یاریکورد این رفتار ناجوانمردانە در برابر حسن اعتماد بە مبارزەی آزادیخواهی ملت کورد کە حسین یزدانپناە و باندش از خود نشان دادە است نا بخشود ی است ، این رفتار سخیفانە جز برای خاموش کردن احساسات مردم مبارز و خون گرم کرمانشاە و ایلام و تلاشی برای خوش خدمتی بە رژیم آخوندی نمیتواند نام دیگری داشتە باشد و ما این جنایات چماقداران باند یزدانپنا را در حق بە فرزندان کرد ایلامی و کرمانشاهی را شدیدآ محکوم میکنیم.
کمیتەی مرکزی سازمان یاری کورد
١٥.٩.٢٠١٦

پاسخی بگذارید