بیانیه سازمان یارکورد به مناسبت برگزاری کنفرانس ملی کورد

0
22

با اطلاع ازدشواری گرد هم آوردن تمامی طیفهای ملت بزرگ کورد، سازمان یاریکورد مقدمه توفیق چنین حرکتی را حضور حداکثری جریانات و دربرگیرندگی هرچه وسیعتر مناطق کوردستان میداند. به زعم ما ازجمله فراموش شدگان کمیته برگزاری کنفرانس ملی کورد، شهروندان کرماشان وایلام بطوراعم وجامعه چندمیلیونی یارسان بطور اخص میباشد.

آیا تا این حد کم توجهی موجب مخد وش شدن اعتبار این کنفرانس نمی شود؟

تنها دعوت به شرکت درکنفرانس کافی نیست، انتظارمیرفت تا نمایندگانی ازجریانات این مناطق نیز امکان عضویت درکمیته برگزار کننده این مجمع را میافتند. ازسوئی با مشارکت خود درآن سهمی ازپرسه تبادل تجارب، نظرات، نقدها وراه کارهای پیشنهادی داشته باشند وازسوی دیگرروایت خود ازاوضاع وشرایط این بخش بزرگ کوردستان رابه سمع ونظر حضار محترم این مجمع میرساندند.

علیهذا، ضمن اعلام اعتراض خویش به عدم توجه برگزار کنندگان این کنفرانس به این مهم وبا آرزوی موفقیت برای این مجمع وملت دردمند کورد، امیدواریم  دقت لازم درسازماندهی کنفرانسهای آتی بعمل آید

یاریکورد

سیدفرهاد حیدری

26/07/2013

پاسخی بگذارید