عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
ميگويند وقتي متابوليسم مار به هم ميخورد، مار كارهاي عجيب و غريبي ميكند و منجمله، از ناحيه دم شروع به بلعيدن خود ميكند. ايرانيان در صحنه سياسي بارها نظارهگر آن توسط رژيم حاكم بودهاند. اخيرا نيز شاهد بوديم كه سيستم قضائيه ولايت فقيه آخوندي چگونه بر رئيس جمهور سابق ملاها يعني احمدينژاد سخت گرفته و ابتدا معاون اول وي، حميد بقائي را به 15 سال زندان محكوم و متعاقبا، رئيس دفتر و دستيار سابق احمدينژاد يعني اسفنديار رحيم مشائي را نيز دستگير كرده است. علاوه بر اين، دستگاه قضائيه رژيم كه دست نشانده علي خامنهاي ولي فقيه آخوندهاست، صادق زيباكلام از عوامل باند روحاني را به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. اينگونه اقدامات عجيب و غريب ولي فقيه عليه مقامات سابق رژيمش در حالي است كه همه آنها از پيروان رسمي رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه بودهاند. اين روندي است كه بعداز قيام مردم ايران عليه ديكتاتوري شاهد آن هستيم و قطعا اقدامات مشابه بزرگتري از افعي حاكم بر ايران انتظار ميرود.

اين اقدامات به دنبال موجي از دستگيريهاي گستردهيي است كه از فرداي قيام اخير صورت گرفته و تا به امروز ادامه دارد. از ديگر اقدامات رژيم ملاها كه در نوع خود عجيب و غريب مينمايد، به شهادت رسانيدن دستگيرشدگان در درون زندانهاي مخوف اين رژيم ميباشد. در حاليكه دستگيرشدگان تماما از جوانان ايراني بود و بالغ بر 10 هزار نفر هستند، تاكنون شمار چشمگيري از آنها در زندان توسط رژيم خونريز آخوندي به شهادت رسيده و رژيم در تبليغات خود اعلام كرده كه آنان «خودكشي» كرده يا «سكته قلبي» نموده يا به علت بيماري درگذشتهاند!!

به هم خوردن متابوليسم ولايت فقيه فقط به داخل ايران ختم نميشود. در خارج از مرزها نيز رژيم ملاها موج جديدي از فعاليتهاي تروريستي خود را عليه احزاب اپوزيسيون ايران و بهخصوص مقاومت ايران به راه انداخته است. اخيرا در دو فقره اقدامات تروريستي دو تن از احزاب كردي اپوزيسيون ايران مستقر در اقليم كردستان عراق را به شهادت رساندهاند. بر اساس اطلاعات موجود رژيم دنبال اين است كه اقدامات تروريستي خود عليه مخالفان در خارج از مرزها را گسترش دهد.

اينها و موارد ديگري از اقدامات وحشيانه ديگر رژيم ملاها عليه مخالفان، كه قبل از هر چيز دوران پاياني رژيم ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران را نشان ميدهد و در هفتههاي آينده شدت بيشتري نيز به خود خواهد گرفت، نشان ميدهد كه قيام مردم ايران در مسير درست و قانونمند خود در حال پيشروي است. زيرا اين مهيبترين ديكتاتوري قرن همچون رژيمهاي ديكتاتوري در تاريخ، در دوران پاياني خود هارتر شده و آخرين دست و پا زدنهاي خود را براي ادامة بقا از خود به نمايش ميگذارد. اما ديگر شرايط به گذشته برنخواهد گشت و قدر مسلم اينكه سرنگوني رژيم ملاها هر روز نزديكتر ميشود. واقعيتي كه سران مختلف رژيم تحت عناوين مختلف آن را به همديگر گوشزد ميكنند!

در نگاهي به صحنه سياست خارجي نيز اين بههم ريختگي نمودهاي خاص خود را دارد. رژيم و متحدانش در تلاش هستند كه با حادثهآفريني و جنايتهاي بزرگ در منطقه، انظار را از روي مسئله ايران برداشته و به مسائل و مناطق ديگر مشغول سازند. قتل عام مردم سوريه در غوطه شرقي يكي از اينگونه جنايتهاي بزرگ رژيم و متحدانش در تاريخ معاصر است كه تاكنون بر اثر آن قريب به 2000 نفر از مردم بيگناه سوريه به شهادت رسيدهاند.

با نگاهي به رويدادهاي بينالمللي در رابطه با ايران ميتوان دريافت كه در اين صحنه نيز عواملي وجود دارد كه روي به هم خوردن تعادل رژيم اثرگذار است. از جمله بركناري ركس تيلرسون و جايگزين شدن وي با مایک پمپئو در پست وزارت خارجه امريكا كه به گفته آگاهان سياسي، به نظر ميرسد با اين امر، سرنوشت توافقنامه اتمي (برجام) تعيين تكليف و خروج امريكا از اين توافقنامه قطعي است. زيرا اداره پرزيدينت ترامپ براي پيشبرد استراتژي اعلام شدهاش از انسجام بيشتري برخودار خواهد بود.

سخن آخر..

اكنون در حالي سال جديد ايراني را آغاز ميكنيم كه قيام در گوشه و كنار ايران براي سرنگوني رژيم بنيادگراي اسلامي حاكم ادامه داشته و قيامآفرينان مردم ايران در تدارك گامهاي بلندتري براي رسيدن به هدف نهايي خود هستند. به گفته يك ضربالمثل ايراني «سالي كه نكوست از بهارش پيداست». abdorrahman.m@gmail.com

Likes(2)Dislikes(0)