بهشت بیامه ی گوران جای هفت شخصیت بزرگ و مشهور بیامه

0
39

1-دوسته بیامه

 

2-کمر بیامه

 

3-براخاص بیامه

 

4-رضا بیامه

 

5-صیفور بیامه

 

6-امام بیامه

 

7-اجاق بیامه

 

لازم وه یاد آوریه  ایه   بهشته  شخصیتهای بزرگ له  زمان خودله گوره ترین عارفان وصالحان منطقه واستان ب  بینه  وه  له   احترام وجایگاه فره  گوه ری قرار  گردنه س

 

: درویش دوسته بیامه

 

باز گردانشن باز نه ازل جا باز گردانـــــشن

 

ندوربنیامین بال و شانـــــــــــشن تخــــت سر چمن جای نشانــشن

 

منیشو نه شان خواجای تخت جام قاصد و تعجــــــیل هم آما نه راّم

 

واتش ای غلام راســـتی نه طالن شـــام نه جمشـــتن نی ور محالن

 

رقمش مهر کردن نویسا نه سرّپوش حرف قاصــــدیم قرار گرد نگوش

 

کارخانم سرّبی گوشم شی نهوش دلم جوشــیا آوردیــــم خـــــروش

 

زیــــــنم زلال بی نکرد فراموش پیالش ندست بی نوشام نوشانـوش

 

گــــــــدارا و جخت گاو گریزانن شاخۀ سرینان کمر ریزانــــــن

1797276_746972168648405_760694487_n

 

 

یک دانــــــه برج برق مدو و تاو میـرزای قلم زن آورد نحــــــساو

 

دوسته دعوای جم سفید خوانشن

 

باز نه ازل جا باز گردانـشن

 

***********************

 

درویش رضا بیامه

 

میرزام نروی شط غواصان شون شمع دان نروی شـط

 

دوچوگـان ودست طلای زّر صفت جارّ جاودان یـک گردی فرصـــــت

 

بارخانۀ باطن فرمــــان فرمانـم کورۀ لاجورد دمــــــدم دمـــانم

 

قلف قاپی عین واز کردن وشـم بازخواســت حــسین دعوا گردن دم

 

پادشام قوای قصـد قطۀ قطوئی فرمـان دار فتــح بگیــــــر بســـوئی

 

قالت سه دانه عراوه پوت کیش مگیـــرو دو سر مرغ نفــرق ویـش

 

نقاب پوش نقد غــلام حق جور شکافــــتن دّر نـــخرمــــن نــــــور

 

شاه پرّ دمان قصــاص هاندم ممـــــالو و بـــــال تــــوز تار طم

 

پادشام نیشت نبرج مخصل دانجام ثنــــای خاموشــــی تمــــامی تمــام

 

رضا باقی تند و دیدۀَ مجـنون

 

قوات بلورن و مضمون شون

1779437_746972258648396_1924403298_n

 

 

دوریش کمر بیامه ای

 

شاهی نشانم

 

شهباز ششدانگ شاهی نشانم

 

تیر و تیرکمان کردن نشانم

 

پی قصت فانی شمشیر مشانم

 

بنیامین شرط دادن بیانم

 

شون گـــوره گاو و راس موانم

 

کمر بوانه ای بحـر خطه

 

و ناز خواجــام فتح نصرته

 

اول و آخر یار

 

***********************

1781342_746982891980666_1779380983_n

درویش صیفور بیامه ای

 

نلای شاموه غـــلام آمـاوه نه لای شــــام وه

 

نــــــــــقـش اول روژها و لام وه حســاوش کـردن و خواجــــام وه

 

گاه گاه چون شمــال منزل برّم کرد گاه گاه نه دریــــا من ســّرم آورد

 

گاه گاه شیم نه برگ جامۀ عطاری گاه گاه دستم گرد وینۀ عیــــاری

 

گاه گاه نه کلـــــیس من و گدائــــی گاه گاه هام نه تخت وپادشــــاهی

 

گــاه گــــاه ستــــــــیزم برز بلـندن گاه گاه طوّری ون صیادان تندن

 

صیفور قوقوم بی من نه سر دیار

 

دلوه باز در بیـــم باز آمـــا و وار

 

***********************

 

دوریش اجاق بیامه

 

اجاغ مخیزو

 

قاصدی نی سمت سرحد مخیزو

 

نه تشک تینش آفتاو مبیزو

 

پی شر آشوب گر دشت وریزو

 

پرشنگ مشانو پی ذات یکرنگ

 

اقراش کردن باوریش او دنگ

 

سه ورق نسر وعدش ویردن

 

لقای حق دین سرسریش کردن

 

نه جام جمشید ویانش آورد

 

دو ذات نه سینش نیشت نه تخت شرط

 

گره ش کردوه بدن شکاوا

 

قرار دا و حق آفتاب کرد آوا

 

سرّن نه جامش و هفت لو بندن

 

هیچکس دام نسر فامش نه تندن

 

پرچین مندرن لنگرن قلاش

 

دو جام نه جیحون شیو هانه جلاش

 

بناش هن و فوت فرار فانی

 

شهادتی شبــخون کوه مزگانی

 

بیداغ باقی سیمین سر زرّ

 

دو هــاچه دم نرم غـزای شوم شَر

 

هر نیش مدو پیم غـزا منمانو

 

قضا گردانن کان کــمش کوه

 

ویطورن قرار سال سن من

 

جمشت جیحون قلای هـــن من

 

اجاغ دمادم کوره تاو تند

 

رموزم قاتل بارخانه باطــن

 

اول و آخر یار

 

***********************

 

دوریش ایمام بیامه ای

 

رهنـــــــــــــــــــــــــــما داریـــم

 

دوستان مزگانی رهنـــما داریم

 

شاطر چابک کارخـــــــانه یاریم

 

پشیوی دوران گـــــرد و غباریم

 

پنجــــم پنجره کار خانه خاصن

 

مــــودای برنده باقی شناسن

 

نعرته آخـــــــر شالپوشان دور

 

باز آورد نه وار نه سر شان گور

 

خــاصه غلامان کردشان آمین

 

باز آمـــــا و تخت دانه بنیامین

 

امامـــم برشیم نی طور دامه

 

آمـــــان نه میدان ازل سقامه

 

***********************

 

درویش براخاص بیامه

 

ذات نروی ستون میزانـم کردن ذات نروی ستون

 

نویسام نه قلم هفتـادهفت نمون دلم نیشت نجاه تخـت شرط شون

 

دله شرط شون نه مسـکن من غـــلام ازل نه چل تـــــن من

 

معناوست نه سر شوق اونمام فکرم کردوه شیم نه بحـر جام

 

خروش نه قاصدم جم مردانن زّر نمای خواجام شاه مردانن

 

براخاص شی نه سر چهارباغ یاران

 

ذات کوســوار پخش بی نه شـــاران

 

***********************

علیمراد یوسفی

پاسخی بگذارید