اول آخر یار

با کمال تاسف بە اطلاع کلیە دوستان و آشنایان می رساند.

 یکی از یاران کورد و یارسانی کە اصالتآ از ایل گوران در بخش گهوارە از توابع شهرستان اسلام اباد غرب در استان کرمانشاە بە اسم دکتر  مسعود پناهی  توتشامی مقیم کسور نروژ و ساکن شهر استاوانگر دار فانی را وداع گفتە و متاسفانە خانوادە و بستگان این مرحوم در کشور نروژ نیستند.

لذا از شما دوستان و همیاران عزیز تقاضا داریم کە در روز خاکسپاری این یار از دست رفتە با ما همکار باشند و در محل خاکسپار حضور یابند

بدینوسیلە سازمان یاری کورد مصیبت واردە را بە خانوادە محترمشان و جامحە یارسان تسلیت عرض می کند و از حضرت حق برای متوفی طلب امرزش شادی روح،و برای خانوادە و بستگان ان مرحوم صبر مسئلت می نماید.

ما در روزهای آیندە  روز و ساعت خاکسپاری مرحوم را بە اطلاع شما عزیزان می رسانیم

روحش شاد و یادش همیشە گرامی باد

سازمان یاری کورد کمیتە نروژ

Likes(5)Dislikes(0)