اینجانب آریا هلوندی کلهور استعفای خود را از عضویت در حزب آزادی کردستان به اطلاع عموم میرساند.
بدینویسله به اطلاع عموم می رساند که از این پس خود را عضو حزب آزادی کردستان نداسته و از کلیه مسئولیتهای حزبی و تشکیلاتی کناره گیری کرده و حاضر به ادامه همکاری با این حزب نمی باشم.
در ساختار حزبی استفا بخشی از حقوق دمکراتیک اعضا می باشد و اینجانب مطابق با آن دلایل خود را به مسئولین بالاتر تشکیلاتی بصورت کتبی و شفاهی گزارش داده اما متاسفانه پاسخهای قانع کننده و اصولی دریافت ننموده ام. اینجانب معتقدم حقوق اعضا بصورت یکسان و دمکراتیک در ساختار حزبی رعایت نشده و متاسفانه تبعیضات عدیده ای که بیشتر ریشه در فرهنگ قومی، قبیله ای و جغرافیایی دارد در بین اعضای حزب اعمال می گردد.
اینجانب پاره ای از مسائل برنامه ای و ساختاری حزب و نحوه اجرای آنرا مغایر با اصول دمکراتیک و منافع خلق کرد دانسته و انتقادهای جدی را نسبت بدانها ابراز نموده ام. لذا معتقدم حزب آزادی کردستان از استقلال سیاسی و تشکیلاتی بعنوان یک حزب واحد برخوردار نبوده و در استراتژی و تاکتیک متاثر از دیگر قدرتها و جریانات محلی و منطقه ای می باشد.
با توجه به رویدادهای که اخیرا برای تعدادی از یاران و رفقای حزبی در منطقه کردستان اتفاق افتاده است اینجانب تصمیم گرفتم که استعفای خود از حزب آزادی کردستان را به اطلاع عموم رسانده و کلیه مسئولیتهای کمیته نروژ و دیگر وظایف خود را به مسئولین تشکیلاتی و حزبی واگذار نمایم.
مسئول سابق کمیته نروژ، حزب آزادی کردستان
آریا هلوندی کلهر 04.10.2014
ari

Likes(0)Dislikes(0)