اطلاعیەی سازمان یاریکورد در مورد پناهندهای کرد یارسانی

0
18

٣٧سال از عمر رژیم زد بشری جمهوری اسلامی ایران بر سرزمین اهورا مزدا میگذرد.
سیاست تبعیض آمیز این رژیم و ایجاد فشار بر قشر پایین جامعە و مسدود کردن راهای زندگی مناسب و مورد نظر و تلاش برای ایجاد یکنواخت کردن تمام موارد زندگی از جملە مذهب و فرهنگ جامعە و ایجاد سیاستهای ظالمانە بخصوص بە دیگر ادیان و مذاهب و ملیتهای دیگر جامعە سربستەی ایران را بە یک بشکەی باروت مبدل کردە است .
همانگونە کە شاهد هستیم فشار بر هموتنان کرد و بخصوص جامعەی یارسان روز بە روز بیشتر شدە است و بیگمان بزرگترین قشر مورد تبیض یارسانیان هستند کە در طول تاریخ همیشە قوربانی این نوع سیاستهای تبیض آمیز بودە و هستند کە منجر بە کوچ دستە جمعی کردهای یارسانی شدە است.
سازمان یاریکورد کە تنها سازمان یارسانی مسئول در قبال خواستەهای جامعەی یارسان است خود را را در مقابل یارسانیانی کە بە ناچار سرزمین خویش را ترک کردەاند و بە کشورهایی اروپایی جهت زندگی بهتر روی آوردەاند مسئول میداند و حاضر بە همکاری با همەی آنها میباشد.
بە همین دلیل از یارسانیانی کە در کشورهای اتریش ،فرانسە ،سویس،آلمان ،دانمارک،سوئد،نوروژ و انگلستان پناهندە شدەاند جهت کمک و رهنمایی درخواست میکنیم کە از طریق ایمیل سازمان یاریکورد با ما تماس بگیرند کە تلفن و آدرس کمیتەهای سازمان در کشورهای نامبردە در اختیار آنها بگزاریم.
سازمان یاریکەرد ٥.١١.٢٠١٥
r-yarikurd@hotmail.com

پاسخی بگذارید