ارزش زن در اسلام در حد توهین آمیزی است که منشا این عقیده و باور به کتاب قران و پیامبر خدا و امامان اسلام برمیگردد.
کتاب قران در آیات خود بارها به زنها توهین کرده است و زن را کشتزار مردان تعریف کرده است(سوره بقره آیه ۲۲۳).و در جایی دیگر تجاوز به اسیران و کنیزان زن را هم مجاز دانسته(سوره نساء آیه ۲۴).
بعضی افراد برای دفاع از اسلام میگویند که اعراب تا قبل از حضرت محمد دختران خود را زنده به گور میکردند و اسلام به زنان ارزش و مقام داد ولی این طرز فکر کاملا اشتباه میباشد و برای جواب به چنین افرادی باید بگویم که داستان زنده به گور کردن نوزادان دختر فقط در قبیله بنی تمیم اتفاق افتاده بود نه درمیان تمام اعراب و اسلام نه تنها به زن ارزش نداد بلکه زن را در میان مسلمانان موجودی ضعیف و به صورت توهین امیزی تعریف کرد.
قران در سوره به مسلمانان دستور میدهد که زنان زناکار را در خانه هبس کنید که یا بمیرند یا خداوند حکمی دیگر برایشان تعیین میکند که بعدها سنگسار حکم زنان زناکار شد(سوره نسا آیه 15).
ارزش زن در اسلام به قدری روشن است که فیلسوفانی چون ملا هادی سبزواری در کتاب خود اینگونه از زنان یاد میکند: خداوند صورت انسان را به این حیوانات پوشانده است تا مردها به نکاح ایشان رقبت کنند. که در اینجا منظور از حیوانات،زنان هستند.
پیامبر اسلام در طول زندگی خود 14 زن و تعداد زیادی کنیز داشت که مقدار دقیق آن در دسترس نیست.
باتوجه به این آیات قران که در مورد زنان نوشته شده است و همچنین زندگی پیامبر اسلام و علاقه شدید او به ازدواج با زنان زیبا معلوم میشود که هدف پیامبر اسلام از نوشتن این آیات فقط توجیح کارهای خود و گول زدن مردم با این آیات بوده است که مردم باور کنند که دلیل پیامبر از ارتباط با این همه زن فقط اجرای دستورات الله میباشد.
با گذشت ۱۴قرن هنوز هم تاثیر این آیات را روی زندگی خود و دیگران میبینیم و درواقع جزءی از فرهنگمان شده است وباید با آگاهی شروع به مبارزه با این فرهنگ غلط و غیرانسانی کرد.

 نویسندە هدایت حیدری

Likes(5)Dislikes(0)